Zaloguj się

International Odwiedź nas na Facebook
Informationen

Ochrona danych

Informacje na temat przetwarzania danych osobistych

Używamy Państwa danych wyłącznie w celu stworzenia indywidualnego planu żywienia. Wszystkie dane osobiste naszych klientów i sposób obchodzenia się z nimi podlega federalnym przepisom prawnym d/s ochrony danych (BDSG) oraz ustaw o ochronie danych, regulujących prywatność użytkowników usług telekomunikacyjnych (TDDSG).

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji, powiadomienia, zablokowania lub usunięcia danych zapisanych w naszym systemie. W wyżej wymienionym celu, prosimy o kontakt z nami drogą pocztową lub przez fax.

Nie przekazujemy Państwa danych osobistych, włącznie z adresem pocztowym i e-mail, do żadnych osób trzecich bez Państwa wyraźnej zgody. Wyjątek stanowią tutaj wyłącznie nasi partnerzy usługowi (np. laboratorium, biuro rozrachunkowe, partner bankowy lub pomoc techniczna). W tych przypadkach ogranicza się ilość przekazanych danych do możliwego minimum.

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki, aby Państwa dane chronić przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych.