Zaloguj się

International Odwiedź nas na Facebook

Wissenswertes Impressum

metabolic balance® Polska

Dyrekcyjna 6/5
40-013 Katowice
Telefon: 32 700 8642
E-Mail: kontakt@metabolic-balance.pl

NIP-EU: PL6793065551

Warunki użytkowania strony internetowej metabolic-balance.pl

§ 1 Przedmiot umowy

(1) Poniższe warunki dotyczą wyłącznie użytkowania portalu metabolic balance.
(2) Informacje udostępniane przez portal metabolic balance mogą być wykorzystywane co do zasady przez każdego, bez konieczności uprzedniej rejestracji. Określone treści i informacje są jednakże dostępne tylko po dokonaniu rejestracji.
(3) Zarejestrować mogą się tylko klienci i opiekunowie metabolic balance (zwani w dalszej części umowy łącznie „uczestnikami"). Rejestracja przez inne osoby jest wykluczona.

§ 2 Użytkowanie portalu metabolic balance przez opiekunów metabolic balance.

(1) W momencie podjęcia działalności opiekunowie metabolic balance otrzymują kod rejestracyjny do portalu metabolic balance. Przy pomocy kodu rejestracyjnego opiekunowie mogą się zarejestrować w celu użytkowania portalu metabolic balance.
(2) Wraz z rejestracją opiekunowie otrzymują możliwość administrowania klientami w czasie trwania umowy oraz dostępu do dalszych spersonalizowanych informacji.
(3) W związku z użytkowaniem portalu metabolic balance przez opiekunów metabolic balance nie powstają żadne koszty.

§ 3 Rejestracja uczestników

(1) W celu korzystania z portalu metabolic balance uczestnicy mogą się zarejestrować przy pomocy kodu rejestracyjnego. Kod rejestracyjny, przekazywany uczestnikom przez metabolic balance, jest przypisany do osoby i nie może być przekazywany osobom trzecim.
(2) Poprzez wpisanie kodu rejestracyjnego dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przez uczestnika są wiązane z danymi uczestnika, zapisanymi przez metabolic balance. W ten sposób uczestnik otrzymuje dostęp do spersonalizowanych informacji, specjalnie dostosowanych do jego osoby.

§ 4 Prawo konsumenta do odwołania

Pouczenie o prawie do odwołania

Prawo do odwołania
Oświadczenie woli dotyczące zawarcia umowy można odwołać bez podawania przyczyn w formie pisemnej (np. pismo, faks, e-mail) w terminie dwóch tygodni. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się w chwili otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, jednakże nie przed zawarciem umowy ani przed spełnieniem przez nas obowiązku informacyjnego zgodnie z § 312c ust. 2 BGB [niem. kodeksu cywilnego] w połączeniu z § 1 ust. 1, 2 i 4 BGB-InfoV [Rozporządzenia o obowiązku informacyjnym wg niem. kodeksu cywilnego] oraz naszych obowiązków, wynikających z § 312e ust. 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z § 3 BGB-InfoV. Dla dotrzymania terminu odwołania wystarczy wysłanie odwołania w odpowiednim terminie. Odwołanie należy kierować do:

metabolic balance® Polska
Dyrekcyjna 6/5
40-013 Katowice
E-Mail: kontakt@metabolic-balance.pl

Dodatkowe informacje:
Prawo do odwołania wygasa przed terminem, jeżeli umowa zostanie w pełni wykonana przez obie strony na ich wyraźne życzenie przed wykonaniem prawa do odwołania przez uczestnika.

§ 5 Koszty i sposób zapłaty

(1) W związku z użytkowaniem portalu metabolic balance przez opiekunów metabolic balance nie powstają żadne koszty. Odpłatne świadczenia ze strony metabolic balance, wykraczające poza użytkowanie portalu metabolic balance, są odpowiednio oznaczone.
(2) Wszystkie podawane ceny zawierają podatek VAT w określonej ustawowo wysokości oraz pozostałe składniki ceny.

§ 6 Kompensata i prawo do zatrzymania

(1) Uczestnicy mogą dokonywać kompensaty należności tylko w przypadku, gdy roszczenia wobec metabolic balance są niezaprzeczone lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.
(2) Uczestnicy mają prawo do odmowy lub zatrzymania świadczenia ze względu na ewentualne roszczenia wzajemne w przypadku, gdy roszczenia wzajemne opierają się na tym samym stosunku prawnym.

§ 7 Treści udostępniane przez metabolic balance

(1) Treści udostępniane przez portal metabolic balance, w szczególności umieszczane przez metabolic balance dane, fotografie, redagowane przez metabolic balance teksty, rysunki, grafiki itp. są chronione prawami autorskimi na rzecz metabolic balance lub metabolic balance jest posiadaczem odpowiednich praw użytkowania. metabolic balance jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego „metabolic balance”.
(2) W chwili rejestracji uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania i nienaruszania wymienionych w ustępie 1 praw autorskich, praw do znaku towarowego, praw do oznaczeń odróżniających i praw pokrewnych. Uczestnicy potwierdzają, że treści udostępniane przez metabolic balance będą przez nich pobierane, zapisywane i wykorzystywane tylko na użytek własny. Jakiekolwiek powielanie, przetwarzanie, publiczna prezentacja i udostępnianie, rozpowszechnianie, emisja lub wykorzystywanie w innym celu niż powyższy, jest niedozwolone. metabolic balance będzie ścigać wszelkie przypadki użytkowania niezgodnego z obowiązującym prawem.

§ 8 Treści zamieszczane przez uczestników

(1) Wraz z rejestracją uczestnicy otrzymują możliwość wymiany informacji z innymi uczestnikami. W tym celu uczestnicy mogą np. odwiedzać udostępniane przez metabolic balance fora, kluby i czaty i zamieszczać na nich własne treści. Za poprawność i dopuszczalność pod względem prawnym treści umieszczanych na portalu metabolic balance przez uczestników, w szczególności materiałów tekstowych i zdjęciowych, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie uczestnicy, niezależnie od tego, w jaki sposób doszło do zamieszczenia tych treści. Uczestnicy zapewnią w szczególności, że zamieszczane przez nich treści nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw osobistych i praw do oznaczeń odróżniających, ani nie naruszają obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności w zakresie prawa ochrony konkurencji. metabolic balance nie ma obowiązku, ale ma prawo do sprawdzania zamieszczanych treści pod kątem naruszenia praw osób trzecich lub prawa ochrony konkurencji.
(2) Jeżeli zamieszczane przez uczestników treści nie są chronione przez prawa autorskie, prawo do używania oznaczeń odróżniających lub inne prawa ochronne, uczestnicy udzielają metabolic balance niewyłącznego prawa do ich użytkowania, w szczególności prawa do powielania, rozpowszechniania i adaptacji, jak również prawa do publicznego udostępniania odnośnie prezentacji treści objętych ochroną.
(3) Uczestnicy są zobowiązani do zwolnienia metabolic balance od roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez uczestników obowiązków opisanych w ustępie 1. Powyższe obejmuje także kary pieniężne, grzywny i/lub koszty w związku ze ściganiem karnym, jak również ewentualne koszty sądowe i pozasądowe, powstałe w ramach prowadzenia sporu cywilnoprawnego.
(4) Jeżeli metabolic balance otrzyma informację o naruszeniu postanowień zawartych w ustępie 1, ma prawo do usunięcia danych treści również bez zgody uczestników, do chwili ostatecznego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego.

§ 9 Ochrona danych i hasła

(1) Użytkowanie portalu metabolic balance jest zasadniczo - o ile jest to technicznie możliwe i do przyjęcia - anonimowe lub odbywa się z użyciem pseudonimu. Dla uzyskania dostępu do informacji o osobie konieczna jest rejestracja przy pomocy kodu rejestracyjnego. W takim przypadku uczestnicy udzielają metabolic balance zgody na powiązanie danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji z danymi zapisanymi przez metabolic balance.
(2) Dla celów użytkowania portalu metabolic balance dane osobowe uczestników są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w ramach przepisów ustawowych. Wykraczające poza ten zakres gromadzenie, przetwarzanie i/lub wykorzystywanie danych oraz przekazywanie ich osobom trzecim nie ma miejsca, o ile uczestnicy nie wyrażą zgody na przekazywanie swoich danych osobom trzecim. W takim przypadku uczestnicy mają możliwość odwołania w każdym czasie swojej zgody, wyrażonej wobec metabolic balance, w związku z czym nie powstają żadne koszty oprócz kosztów przekazania informacji według taryf podstawowych.
(3) Uczestnicy mogą w każdym czasie żądać informacji odnośnie zarejestrowanych informacji na temat swojej osoby, pochodzenia i odbiorców danych, celu rejestracji oraz odnośnie osób i instytucji, którym metabolic balance regularnie przekazuje dane. Oprócz tego uczestnicy mają prawo do korekty swoich danych, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek ustawowych, do zablokowania lub usunięcia danych.
(4) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych i ochrony dóbr osobistych. Dostępne i udostępnione do użytkowania treści mogą być wykorzystywane tylko do własnych celów; uczestnicy nie są upoważnieni do przekazywania danych osobom trzecim.
(5) Uczestnicy są zobowiązani do zachowania jak najwyższej staranności podczas posługiwania się hasłami, loginami i innymi narzędziami zabezpieczającymi, udostępnianymi przez metabolic balance w związku z jego świadczeniami i do zapewnienia, że nie zostaną one udostępnione osobom trzecim. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody, powstałe w wyniku nieuprawnionego używania haseł przez osoby trzecie.

§ 10 Czas trwania umowy - wypowiedzenie

(1) W przypadku uczestników będących opiekunami metabolic balance, umowa o użytkowanie kończy się automatycznie wraz z zakończeniem umowy z opiekunem i nie wymaga specjalnego wypowiedzenia.
(2) Niezależnie od powyższego każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym. Ze strony metabolic balance ważnym powodem może być w szczególności naruszenie przez uczestnika § 8 ustęp 1 lub innego istotnego obowiązku umownego.
(3) Wypowiedzenie każdego rodzaju powinno być złożone na piśmie.

§ 11 Zmiana warunków użytkowania

metabolic balance zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w każdym czasie. Dla rejestracji dokonanych po dacie zmiany obowiązują zmienione warunki użytkowania.

§ 12 Inne postanowienia

(1) Językiem umowy jest język niemiecki. Niemiecki tekst umowy pozostaje obowiązujący także w przypadku, jeżeli umowa zostanie przetłumaczona na inny język.
(2) Dla opiekunów obowiązują uzupełniająco postanowienia umowy z opiekunem.
(3) Jako uzupełnienie niniejszych postanowień obowiąz

Projekt, opieka techniczna:

Um den dauerhaft sicheren Betrieb der Internetseite zu gewährleisten, werden monatlich wiederkehrende Wartungsarbeiten vorgenommen. Diese finden regelmäßig an jedem ersten Dienstag im Monat zwischen 10 und 12 Uhr statt. Während der Wartungsarbeiten kann es zu vorübergehenden Unterbrechungen in der Verfügbarkeit der Internetseite kommen.


COM-ACTIVE - komplexe Software – einfach individuell durchdacht

komplexe Software – einfach individuell durchdacht

COM-ACTIVE GmbH ist ein kunden- und serviceorientiertes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Individual-Software und Netzwerktechnologie, das sich speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen ausrichtet.

COM-ACTIVE GmbH
Cannstatter Straße 69
71686 Remseck-Aldingen
Telefon +49 7146 / 2 83 83 0
Telefax +49 7146 / 2 83 83 99
E-Mail: info@com-active.de
Internet: www.com-active.de